ขับช้าหลบไป ออกกฎใหม่ รถเลนขวาสุดห้ามวิ่งช้ากว่า 100 กม./ชม.

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของย านพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดยนายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับอัตราความเร็วของย านพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือ

ทำงหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการหลวงประกาศกำหนด ดังนี้

รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง คนโดยสารเกินสิบห้าคน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถจักรย านยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรย านยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

รถอื่นนอกเหนือจากข้างต้น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ หากรถดังกล่ าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกี ดข วาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา