Home ข่าว ถูกตรงๆ เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พิษณุโลก

ถูกตรงๆ เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พิษณุโลก

0
ถูกตรงๆ เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พิษณุโลก

จากการเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ 12 มีนาคม เมื่อเวลา 18.28 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการ ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศย านทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังค ม ทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

จากนั้นเสด็จฯ ไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราช ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลย า โอกาสนี้ พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตตโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึกแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

จากนั้นเสด็จไปยังที่ทำการ ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธาน ศ า ล ฎี กา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุ ล า การ ศ า ล ยุติธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร ต่อมา เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงใน ห ลุ ม แล้วเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคาร ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเสด็จฯ ไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคาร ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สมควรแก่เวลาเสด็จไปยังท่าอากาศย านทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ ศ า ล จังหวัดพิษณุโลกเดิมมีชื่อว่า ศ า ล มณฑลพิศณุโลก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2443 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารที่ทำการเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูง ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก ศ า ล มณฑลพิศณุโลก เป็น ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2555 ศ า ล จังหวัดพิษณุโลกได้จัดสร้างอาคารที่ทำการ ศ า ล หลังใหม่ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ขนาด 14 บัลลังก์ เพื่อรองรับการขย ายงานและปริมาณ ค ดี ที่เพิ่มขึ้น

โดยมุ่งเน้นถึงการเป็นหน่วยงานที่อำนวยความ ยุ ติ ธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาค สืบสานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา

ศ า ล จังหวัดพิษณุโลก มีเขตอำนาจการพิจารณา พิ พ า ก ษ  า ค ดี  ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก รวม 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบาง ร ะ กำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศ า ล จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ มีราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย วปร.และธงพระนามาภิไธย สท พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้าๆ

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมเสนน้ำ และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ กระเพราหมู ไข่ต้ม ขนมปัง และน้ำดื่ม การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

ขอบคุณ มติชนออนไลน์