Home ข่าว ประกันสังคม เตรียมเยียวยาคนว่างงาน จากผลกระทบ CV-19

ประกันสังคม เตรียมเยียวยาคนว่างงาน จากผลกระทบ CV-19

0
ประกันสังคม เตรียมเยียวยาคนว่างงาน จากผลกระทบ CV-19

ด้วยสถานการณ์ CV-19 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ส่งผลให้คนไทยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ด้านประกันสังคมเองก็เร่งเยียวยาผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัย กรณีสถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวจากได้รับผลกระทบ CV-19 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ว่า

นางสาวลัดดา แซ่ลี้

ขณะนี้ สำนักงานประกันสั่งคมเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนพร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตามประกาศ กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ ร ะ บ าดของโร คติดต่ออันตรายตามกุฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ตามกฎหมายว่าด้วยโร คติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/ 7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการ ในระบu e-Sevice บน www.sso.go.th และส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

อย่างไรก็ตาม นายจ้าง ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก