สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันCV-19

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงรับการฉี ดวั คซี นป้องกันโ รคโ ควิด-19 ของบริษัท แอสตราเซเนกา เนื่องจากทรงอยู่ในกลุ่มบุคคลมีที่การเดินทางและพบปะผู้คนจำนวนมาก วั คซีนแอสตราเซเนกา ป้องกันการป่ วยรุนแ รง ลดโอกาสรับเ ชื้อและแพ ร่เชื้ อซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไ วรั สที่เป็นสาเหตุของโร คโ ควิ ด-19 ในผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป


ไม่มีอาการแ พ้

โดยการฉีดมี 8 ขั้นตอนตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มจากการลงทะเบียน ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดั นโลหิต คัดกรองความเสี่ ยง รับการฉี ดวั คซีน, จัดห้องพักสังเกตอาการหลังฉีดเป็นเวลา 30 นาที มีแ พทย์ประจำเฝ้าสังเกตอาการ ทรงปลอดภั ยและไม่มีพระอาการเเ พ้ใดๆ

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ทรงรับการฉี ดวัคซี นป้องกันโควิ ด