Home ข่าว เคาะแล้วนั่งวินต้องพกหมวกส่วนตัว

เคาะแล้วนั่งวินต้องพกหมวกส่วนตัว

0
เคาะแล้วนั่งวินต้องพกหมวกส่วนตัว

ล่าสุดวันนี้ ( 9 พ.ค.64 ) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ C V-19 ซึ่งพบผู้ ป่ ว ย และผู้สัมผัสใกล้ชิดทำให้เป็นวงกว้าง นายศักด์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการ ป้ อ ง กั น และควบคุม ในระบบคมนาคมขนส่ง กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ม า ต ร ก า รปฏิบัติเพื่อ ค ว บ  คุ ม

ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดย ยึ ด ม า ต ร ก า ร ทางด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องเพิ่มความ ระ มั ด ระ วั ง ขั้นสูงสุด ได้กำหนด การจัดที่นั่งของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หรือให้นั่ง 2 ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มาด้วยกันนั่งติดกันได้ ซึ่งต้องมีจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด หรือให้เหมาะสมตามประเภทของพาหนะ สำหรับการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตเมือง ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับลดการให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. หรือช่วงระยะเวลาตามประกาศจังหวัดกำหนด

รถโดยสารสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งพิจารณา ป รั บ ลดจำนวนเที่ยวการเดินรถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดในเขตพื้นที่ ค ว  บ คุ ม สูงสุดและ เ ข้ ม ง ว ด และพื้นที่ ค ว บ คุ ม สูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดการเดินรถตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้ อ ง กั นตามที่จังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่าง เ ค ร่ ง ค รั ด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการขนส่งต้องประชาสัมพันธ์และแนะนำพนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม SAVE THAI เพื่อใช้ประเมินความ เ สี่ ย ง ของตนเอง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง พร้อม ค ว บ คุ ม กำกับ ดูแล ผู้โดยสารให้ลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาท์ ไทยชนะ หรือ หมอชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังได้กำหนด ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ตนเองและผู้โดยสาร โดยให้ทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์และเบาะนั่ง รวมทั้งทำความสะอาดหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านในและด้านนอกหรืออาจมีบริการหมวกคลุมผมแบบใช้แล้วทิ้ง และงดการพูดคุยขณะให้บริการ

สำหรับ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นประจำ ควรมีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเอง ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากที่สุดรวมถึงยังต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะประเภทใดก็ตาม

กระทรวงคมนาคม