Home ข่าว เผยรายละเอียด ทุนเสมอภาค ให้ 3,000 บ. อนุบาล – ม.3

เผยรายละเอียด ทุนเสมอภาค ให้ 3,000 บ. อนุบาล – ม.3

0
เผยรายละเอียด ทุนเสมอภาค ให้ 3,000 บ. อนุบาล – ม.3

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาทต่อคน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บาท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท


โพสต์ดังกล่ าว

ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 – 2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะคัดกรองคุณสมบัติดังนี้

-ประเมินจาก รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน

-มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิก าร ผู้สูงอ ายุ

-สภาพย านพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น


โพสต์ดังกล่ าว

ทั้งนี้คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน หากพบเห็นเด็ กย ากจ นเสี่ ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8

ขอบคุณ ดร.รัชดา ธนาดิเรก – พรรคประชาธิปัตย์ เขตบางพลัด-บางกอกน้อย