กรรชัย ขอชี้แจง

ชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่า เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ภา พตั้งคำถามเกิ ดอะไรขึ้ นกับช่อ ง ยูทู บของรายการโหนกระแส


กรรชัย ขอชี้แจง


กรรชัย ขอชี้แจง

และแอ คเค านต์ทวิ ตเ ตอร์

ของโหนกระ แสที่หา ยไปอย่า งไร้ร่ องร อย

หนุ่ม กรรชัย

ล่าสุดพิ ธีก รดั ง หนุ่ม กรรชัย

ก็ได้ออกมาชี้แจงป ระเ ด็นดังกล่าวว่า

ยูทู บกำลังติ ดปั ญห า กำลังพั ฒน าระบบ

เพราะถูกมีการปรั บปรุ งชั่วคร าว

เดี๋ยวจะกลับมาภายใน 1-2 วัน